Strony, które nie mogą rozwiązać konfliktu w drodze negocjacji, bezpośrednich rozmów mogą z własnej inicjatywy zgłosić się do bezstronnego Mediatora, w celu uzyskania pomocy w rozwiązaniu sporu. Taka mediacja (zwana również pozasądową, umowną) może zostać podjęta, jeżeli strony podejmą taką decyzję i nawiążą kontakt z Mediatorem. Wystarczy, że jedna ze stron skontaktuje się z Mediatorem i poprosi o kontakt w swoim imieniu z drugą stroną, a druga strona konfliktu wyrazi zgodę na wzięcie udziału w mediacji.

Mediacja ta prowadzona jest przed wniesieniem spawy do sądu, gdy strony konfliktu chcą podjąć próbę ugodowego załatwienia sporu – zamiast długich, kosztownych i często nieprzewidywalnych sporów sądowych- mogą zawrzeć umowę o mediację pozasądową. Mediacja ta może być prowadzona niemalże w każdym istniejącym sporze, przy zachowaniu podstawowych zasad mediacyjnych: bezstronności, poufności, neutralności i dobrowolności.

Spotkania mediacyjne trwają maksymalnie 2 godzin z zastrzeżeniem, że w wypadku mediacji przekraczającej 2 godziny, strony mogą wnioskować o przedłużenie spotkania.